آخرین مطالب بارگزاری شده

قانون تبصره۱۸ بودجه برای اشتغال

۰۲ مرداد ۱۴۰۲

برای رویت قانون و دستورالعمل دریافت تسهیلات اینجا کلیک کنید

قانون تبصره ۱۶ به منظور ایجاد اشتغال

۰۲ مرداد ۱۴۰۲

برای دیدن قانون و دستورالعمل دریافت تسهیلات اینجا کلیک کنید

بسته های راهنمای طرح درآمدزایی دهیاری ها

۰۲ مرداد ۱۴۰۲

برای دیدن بسته اینجا کلیک کنید

قانون ساماندهی و حمایت از مشاغل خانگی

۰۲ مرداد ۱۴۰۲

برای رویت قانون ساماندهی مشاغل خانگی اینجا کلیک کنید

دستورالعمل دریافت مجوز کشب و کار

۰۲ مرداد ۱۴۰۲

برای رویت دستورالعمل دریافت مجوز اینجا کلیک کنید